Dear reader,
You may have noticed that we’ve changed domains from Minestories to Solid Ground online, a name that more inclusively reflects our broad range of solutions for the mining and rock excavation industries. Rest assured, you’ll still be able to read and watch the ground-breaking content you’ve come to expect. Thanks for visiting.

Filary zrównoważonego rozwoju

Popyt na metale będzie w najbliższym czasie nadal duży. Będą jednak także rosły wymagania, aby wydobywać je w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego. Międzynarodowa firma górnicza Anglo American jest w czołówce, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój. „Solid Ground” zapytał przedstawiciela tej firmy o jej cele rozwojowe

Na czym opiera się działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju w Państwa firmie?

Na początku należałoby przedstawić naszą definicję zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony biznes jest sensowny, konkurencyjny i elastyczny. Jest to biznes, który radzi sobie ze zmianami koniunktury gospodarczej i społecznej. Dzięki zrozumieniu kontekstu i wsłuchiwaniu się w opinie akcjonariuszy wyprzedzamy aktualne trendy i znajdujemy odpowiednie rozwiązania. Fizyczne wyzwania w górnictwie rozwiązujemy przez ciągłe innowacje oraz nieustanne poszukiwanie bardziej odpowiedzialnych sposobów prowadzenia biznesu. Dzięki temu tworzymy trwałą wartość dla naszych pracowników i akcjonariuszy. Nasz Plan Zrównoważonego Wydobycia [Sustainable Mining Plan] ma na celu zwiększenie efektywności, prężności i elastyczności naszych działań.

Plan Zrównoważonego Wydobycia powstał w 2018 roku jako część programu Future Smart Mining™. Składa się on z wielu ambitnych średnio- i długofalowych celów. Odnoszą się one do trzech głównych obszarów zrównoważonego rozwoju, nawiązujących do dokumentu Sustainable Development Goals [Cele Zrównoważonego Rozwoju] opracowanego przez ONZ.

Istotą naszego planu są trzy filary:

  1. Trusted Corporate Leader – zdobywanie zaufania do nas jako firmy, tworzenie łańcucha wartości etycznych, bliska współpraca ze społecznościami, w których działamy.
  2. Dobre Społeczności – budowanie wokół firmy kwitnących społeczności z dobrym szkolnictwem, edukacją i dostępem do pracy.
  3. Zdrowe Otoczenie – utrzymywanie zdrowego środowiska za sprawą neutralnej dla środowiska eksploatacji kopalni oraz biodywersyfikacji.

Jakie działania zrównoważonego rozwoju zaprezentowaliście akcjonariuszom firmy jako najważniejsze?

Każdy Filar Globalnego Zrównoważonego Rozwoju (Global Sustainability Pillars) zawiera trzy cele. Są one bardzo ambitne i stanowią niemałe wyzwanie i stymulują do innowacyjności.

  1. Budowanie zaufania do nas jako firmy oznacza tworzenie łańcucha wartości etycznych i odpowiedzialność przed naszymi akcjonariuszami (patrz tabela 1).
  2. Chcemy zbudować wokół naszej firmy kwitnące społeczności, z dobrą edukacją, opieką zdrowotną i możliwościami znalezienia pracy (patrz tabela 2).
  3. Chcemy tworzyć zdrowe środowisko wokół kopalni, z minimalną emisją i bez wód górniczych, oraz rozwijać biodywersyfikację (patrz tabela 3).

Jakie kroki można przedsięwziąć dzisiaj, aby osiągnąć cele klimatyczne zaplanowane na 2030 rok?

Należy skupić się na dwóch aspektach, tzn.  większej efektywności energetycznej i zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych (GHG).

Jeśli chodzi o nasze cele, to zobowiązaliśmy się do obniżenia emisji GHG o 22 procent i redukcji zużycia energii o 8 procent do 2020 roku, według projektu wykonanego przez Business-As-Usual (BAU). Chcemy obniżyć emisję netto GHG o 30 procent i zwiększyć efektywność energetyczną o 30 procent do 2030 r.

Warto również zaznaczyć, że dla każdej kopalni tworzymy pięcioletni plan, dostosowany do jej specyficznych warunków.

Głównym aspektem tych planów jest program zarządzania energią i węglem (ECO2MAN), który wdrażamy w firmie od 2011 roku. Program skupia się na redukcji zużycia energii i emisji GHG i jest zharmonizowany z naszymi planami biznesowymi. Uwzględnia sie przy tym różne czynniki, takie jak warunki prowadzenia operacji górniczych, poziom produkcji, głębokość i jakość złoża, warunki transportu urobku, a  także nabywanie i sprzedaż firm. Dochodzą do tego działania na rzecz zmniejszenia zużycia paliwa prowadzone przez każdą kopalnię.

Na poziomie Grupy analizujemy obecnie możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii, a także rozpoznajemy te możliwości, które mogą nam pomóc w osiągnięciu celów na 2030 roku.

Cele na 2030 r. dotyczą także strategicznego ryzyka dla przedsiębiorstw górniczych.  Społeczeństwa oczekują, że będziemy odgrywać czołową rolę w walce ze zmianami klimatycznymi, także przez zmniejszenie własnej emisji GHG i zwiększenie efektywności energetycznej. Grupa Anglo American podjęła ponad 10 lat temu decyzję, aby włączyć się w działania na rzecz redukcji emisji GHG i równocześnie dostarczać potrzebnych surowców.

Jakich partnerów szukacie w tych działaniach?

W obrębie grupy Anglo American wyznaczyliśmy trzyletni projekt rozwoju naszego łańcucha dostaw pod nazwą Innowacyjne Dostawy [Innovate Supply], w którym zwracamy uwagę na bezpieczeństwo pracy, zrównoważony rozwój i cyfryzację. Będzie to miało wpływ na wybór dostawców.

Do współpracy z naszymi partnerami podchodzimy bardzo poważnie. Kryteria ich wyboru i współpracy z nimi odzwierciedlają nasze najważniejsze zasady. Szukamy partnerów, którzy dzielą naszą wizję zerowego poziomu wypadków przy pracy, a także podstawowe zasady grupy Anglo American: bezpieczeństwo, odpowiedzialność i zrównoważony rozwój.  Nasi strategiczni dostawcy prowadzą zwykle operacje w środowisku podobnym do naszego, posiadają własnych dostawców i dzielą nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Współpracując z takimi partnerami, możemy łatwiej realizować własne programy. Dlatego aktywnie szukamy takich dostawców, którzy będą nas wspierać w dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Przykładem takiej współpracy jest program Zintegrowane Zamówienia [Inclusive Procurement]. Polega on na tym, że współpracujemy z najważniejszymi partnerami w celu wsparcia biznesu w społecznościach, gdzie znajdują się kopalnie. Oprócz tego zachęcamy naszych najważniejszych dostawców, żeby inwestowali i tworzyli miejsca pracy w społecznościach wokół kopalni i w ten sposób zwiększali korzyści, jakie przynosi górnictwo.

Nasze odpowiedzialne podejście do kwestii dostaw oznacza także etyczne decyzje związane z zakupem towarów i usług. Poprzez te programy uwzględniamy razem z naszymi dostawcami znacznie szerszy zakres zagadnień, takich jak bezpieczeństwo pracy, prawa człowieka, współczesne niewolnictwo i warunki pracy.

W celu weryfikacji tego zaangażowania stosujemy różne mechanizmy, takie jak umowa Global Framework [Globalna Sieć], która pomaga nam oceniać aspekty komercyjne, inicjatywy techniczne, współpracę z partnerami, a także ułatwia strategiczny dialog.  Staramy się także systematycznie mierzyć, monitorować i śledzić realizację tych zasad przez naszych głównych partnerów, co służy minimalizowaniu ryzyka odejścia od zawartych umów i  wytyczonych celów.

Anglo American PLC

Anglo American PLC to brytyjska międzynarodowa firma górnicza z siedzibą w Johannesburgu (RPA) i Londynie (Wielka Brytania). Jest największym na świecie producentem platyny (40% światowego wydobycia), a także znaczącym producentem diamentów, miedzi, niklu, rudy żelaza oraz węgla koksującego i grzewczego.